Fluss Regenerering

Med dagens vidareutvecklade metoder, där stålet endast etsas på ytan, så har flussningen fått en vidare betydelse. Genom den säkerhetsmarginal, som den utgör för järn/zink-reaktionen, har den även blivit en buffert och en garanti för att järn ej förs till zinksmältan.

Flusskiktet har också sin betydelse när godset ska lagras i buffertzon före förzinkning, nämligen att godset då är väl skyddat mot korrosion.

Det är därför av största vikt att flussystemet är så utformat, att det i första hand kan utföra en total reduktion av allt järn, som tillförs från sköljar alternativt lättbet eller det järn, som i flussbadet löses ut från godset.

De parametrar, som ett väl arbetande flussystem måste uppfylla är:

  • Järn måste kontinuerligt reduceras ur badet till under 1 g/l
  • Slam och föroreningar måste kontinuerligt reduceras
  • Flussalter måste hållas vid en exakt förutbestämd nivå
  • Neutralsalthalt bör ej överstiga 10 g/l
  • pH-läget ska vara 4,5
  • Temperaturen ska alltid hållas vid ett bestämt läge
  • Neutralsalthalt ska trimmas in, så att rätt reaktionshastighet sker mellan järn/zink
  • Flusskiktet ska vara torrt när det förs till zinksmältan, för att förhindra att järn löses ut från godset

Flussbadet består av två salter: zinkklorid och ammoniumklorid som skall skydda mot korrosion och underlätta för järn – zink legeringen.

I processen är det ett konstant utdrag av FeCl2 från betbaden. När FeCl2 dras över till zinkbadet binder varje del järn upp 25 delar av zink och bildar vad vi kallar “dross” eller hårdzink.

I den kontinuerliga flussregenereringen oxiderar man Fe till Fe(OH)2 med peroxid. Automatisk dosering av ammoniak fångar upp de fria kloridjonerna och bildar ammoniumklorid. Från zinkavbränningsbadet återvinner man zinkklorid.

Järnhydroxidslammet filtreras ut via filterpress och håller ner värdet av Fe till under 1gram per liter fluss.